» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 243634 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 26/12/1395 بازدید2644 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید50607 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید31685 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 33543 11600
دوشنبه 34580 11485
جمعه 34120 11067
شنبه 34658 11449
چهارشنبه 35639 12136
پنجشنبه 36591 11639
سه شنبه 34503 11741
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 50607 15914
جمعه 44890 14397
20الی 24 شب 31685 10526
چهارشنبه 37626 13790
12الی 16 بعدازظهر 39773 14405
سه شنبه 39053 12085