» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 228216 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 26/12/1395 بازدید2644 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید47384 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید30250 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 31604 10769
دوشنبه 32778 10762
جمعه 32158 10211
شنبه 32094 10437
چهارشنبه 32787 11082
پنجشنبه 34533 10799
سه شنبه 32262 10829
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 47384 14699
جمعه 43107 13247
20الی 24 شب 30250 9674
چهارشنبه 33709 12770
12الی 16 بعدازظهر 37823 13417
سه شنبه 35943 11082