» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 212001 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 26/12/1395 بازدید2644 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید43401 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید28856 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 28903 9636
دوشنبه 29878 9751
جمعه 30497 9541
شنبه 29944 9398
چهارشنبه 30161 9913
پنجشنبه 32472 10030
سه شنبه 30146 9946
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 43401 13506
جمعه 40697 11936
20الی 24 شب 28856 8813
چهارشنبه 30096 11630
12الی 16 بعدازظهر 35306 12166
سه شنبه 33645 10164