» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 175708 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 26/12/1395 بازدید2644 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید35432 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید23305 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 24170 8079
دوشنبه 25073 8124
جمعه 25375 8152
شنبه 24833 7972
چهارشنبه 24181 8349
پنجشنبه 27180 8496
سه شنبه 24896 8286
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 35432 11422
جمعه 33381 10116
20الی 24 شب 23305 7489
چهارشنبه 25166 9641
12الی 16 بعدازظهر 29290 10288
سه شنبه 29134 8502