» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 261020 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 26/12/1395 بازدید2644 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید55748 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید33251 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 35869 12681
دوشنبه 37050 12518
جمعه 36741 12075
شنبه 37433 12864
چهارشنبه 38316 13342
پنجشنبه 39049 12644
سه شنبه 36562 12879
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 55748 17483
جمعه 47607 15872
20الی 24 شب 33251 11495
چهارشنبه 39791 15063
12الی 16 بعدازظهر 43065 15901
سه شنبه 41558 13189