» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 196341 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 26/12/1395 بازدید2644 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید41146 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید26439 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 26948 8774
دوشنبه 27612 8907
جمعه 28588 8778
شنبه 27850 8687
چهارشنبه 28092 9196
پنجشنبه 29707 9139
سه شنبه 27544 9132
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 41146 12486
جمعه 37507 10956
20الی 24 شب 26439 8164
چهارشنبه 27251 10549
12الی 16 بعدازظهر 31737 11127
سه شنبه 32261 9331